Văn bản

13 11, 2018

Thông báo số 362/TB-CĐKTCN: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung thực hiện tính định mức giờ giảng

Bởi | 2018-11-13T15:33:24+00:00 13/11/2018|

Thông báo số 362/TB-CĐKTCN: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông báo số 348/TB-CĐKTCN V/v hướng dẫn thực hiện tính định mức giờ giảng Thông báo số 348/TB-CĐKTCN: V/v hướng dẫn thực hiện tính định mức giờ giảng

30 10, 2018

Kế hoạch số 345/KH-CĐKTCN: V/v tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV năm học 2018 – 2019

Bởi | 2018-10-30T15:26:06+00:00 30/10/2018|

Kế hoạch số 345/KH-CĐKTCN: V/v tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV năm học 2018 - 2019

30 10, 2018

Quyết định 436/QĐ-CĐKTCN: V/v Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động của trường

Bởi | 2018-10-30T14:40:31+00:00 30/10/2018|

Quyết định 436/QĐ-CĐKTCN: V/v Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động của Trường CĐ KTCN BR-VT