Biên bản làm việc giữa Ban Thanh tra nhân dân với phòng TC-KT ngày 07/8/2020