Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020