editor

/Lam Nguyen

Về Lam Nguyen

Tác giả này đã không được đầy tại bất kỳ chi tiết.
Cho đến nay Lam Nguyen đã tạo ra 77 blog mới.
21 05, 2020

Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV CĐ Khóa 7,8,9 và TC Khóa 20,21

Bởi |2020-05-26T17:04:57+07:0021/05/2020|

Kế hoạch số 159/KH-CĐKTCN: V/v Thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV nghề không trọng điểm Kế hoạch số 160/KH-CĐKTCN: V/v Thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV nghề trọng điểm

12 03, 2020

Hướng dẫn số 4/HD-CĐVC: V/v Các nội dung và văn bản thực hiện nội dung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020

Bởi |2020-04-21T09:45:08+07:0012/03/2020|

Hướng dẫn số 4/HD-CĐVC: V/v Các nội dung và văn bản thực hiện nội dung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020

9 03, 2020

Bảng tổng hợp kế hoạch lên lương của CC-VC nhà trường năm 2020 và bảng tổng hợp điều chỉnh thời gian nâng lương của VC do được nâng lương trước thời hạn 2019

Bởi |2020-04-23T14:38:08+07:0009/03/2020|

Bảng tổng hợp kế hoạch lên lương của CC-VC nhà trường năm 2020 và bảng tổng hợp điều chỉnh thời gian nâng lương của VC do được nâng lương trước thời hạn 2019